Mataristo

Widbom Ruotsin Gotlannista
› Gotland

WIDBOM-MATARISTO


Pikalinkit

›  ETUSIVU
›  TIEDOTTEET
›  TAPAHTUMAT
›  ILMOITTAUDU
›  HALLITUS
›  LIITY JÄSENEKSI
›  SÄÄNNÖT
›  VAAKUNA
›  LEHTIARTIKKELIT
›  SUKUTIETO LOMAKE
›  FACEBOOK
›  PALAUTE

 

SUKUHAARAT

Soilander
Tevalin
MATARISTO

 

Widbom-Mataristo

Widbom:in suku on lähtöisin Ruotsin eteläkärjessä sijaitsevalta pieneltä Gotlanin saarelta. Alla on Ruotsin Lidingön kunnassa asuvan sukuselvitystä tutkivan sukututkijan Pol. mag. Gerald Enckell, laatima selvitys Widbumin suvusta
.

Sukuselvitykset

 

Muita lähteitä

 


 

Koko genomi

GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Noter | Selostus | Artikelns slut ]

Kameralsläkten Vidbom från Satakunda

Pol. mag. Gerald Enckell, Lidingö

Denna uppsats tillägnas vördsamt min lärare och mentor i genealogisk fraseologi, kanslirådet Georg Luther, Helsingfors.

I

Släkten Vidbom med ursprung från Birkala i Satakunta är ett gott exempel på en släkt vars manliga medlemmar fram till slutet av 1700-talet i huvudsak verkade inom ett begränsat yrkesområde, i detta fall det kamerala. Av de sammanlagt 32 manliga släktmedlemmar som fram till 1800-talets mitt uppnådde vuxen ålder kom en att bli landskamrer och inte mindre än 12 att tjänstgöra som häradsfogde, uppbördsskrivare, häradsskrivare, mönsterskrivare, fältkamrer, kommissarie, länsman och bokhållare, etc. Av de ingifta 29 männen blev en landskamrer, en häradshövding och 9 lägre kamerala tjänstemän. Några få män blev även underbefäl eller underofficerare. Från 1800-talets början kan släkten i huvudsak karakteriseras som en bondesläkt - och i flere fall har släktnamnet fallit bort.

En sammanfattande utredning över kameralsläkten Vidbom har tidigare, märkligt nog, inte publicerats. Den kände genealogen Rafael Sumelius samlade på sin tid rätt omfattande uppgifter om släkten. Hans forskningsresultat som uppbevaras i Riksarkivet i Helsingfors har utnyttjats av författaren. Det förtjänar särskilt att nämnas att Sumelius material innehåller åtskilliga hänvisningar till domboksmaterial från slutet av 1600-talet och början av 1700-talet som visat sig ytterst värdefullt för denna uppsats. Mitt intresse för släkten Vidbom, vilket förtjänar nämnas i denna ingress, beror på dess många anknytningar till släkten Enckell.

Uppbördsskrivaren och sedermera länsmannen Nils Bengtsson i Birkala (död 1726) är släktens hittills tidigaste kände anfader. Det tidigaste vittnesbördet om honom är från 1686, då han uppträder vid Birkala ting. Själv torde Nils Bengtsson inte ha använt släktnamnet Vidbom, vilket dock samtliga hans barn använde. Det har inte kunnat utrönas varför de valde just namnet Vidbom.

Nils Bengtsson hade åtminstone 3 söner och 4 döttrar. Författaren har kunnat påvisa att landskamreraren i österbottens län, Bengt Vidbom, född 1687, med all sannolikhet var son till Nils Bengtsson, troligen hans äldste son. Redan Sumelius kunde visa att Nils Bengtsson hade en son Bengt som förekom vid ting 1709 och 1710, men kunde inte följa honom vidare. Bengt Vidboms egenhändiga levnadsbeskrivning, i hans ansökan 1724 till landskamreraretjänsten, som författaren påträffat i Sveriges Riksarkiv, ger uppgift om hans finländska bakgrund. Det framgår även av källmaterialet att han behärskade finska språket. Den hittillsvarande uppfattningen bland genealoger att landskamreraren Bengt Vidbom var av svensk härkomst kan alltså härmed korrigeras. Hans släktgren fortlevde troligen endast en generation.

Den näst äldste sonen, Petrus, född 1689, blev kyrkoherde i Kangasala. Han släktgren fortlevde endast två generationer (en sonson, Jacob, född 1774, försvinner dock i okända öden och kan möjligen ha fortsatt denna släktgren).

Den tredje sonen, Nils, född 1694, blev häradsskrivare i övre Satakunta övredels härad. Hans släktgren synes fortleva - som bönder i Lempäälä och möjligen Sääksmäki samt Vesilax.

Något bevisligt samband mellan kameralsläkten Vidbom och den släkt Vidbom som utretts i skriften "Widbom-suku, Johan Widbomin ja Johanna Maria von Qvantenin jälkeläiset seitsemänteen polveen saakka", utgiven av Toini Karivalo, Jyväskylä 1980, har ej kunnat påvisas, men har antagits av flere forskare. Ett sådant samband synes inte otänkbart. Denna andra släkts anfader, Johan Widbom, född i Tavastehus 15.2.1777 som son utom äktenskap till pigan Maria Eriksdotter, blev sadelmakare och rådman i Tammerfors där han avled 15.5.1827. Det är av intresse att konstatera att det även i Birkala-släkten Vidbom fanns en sadelmakare, i Tavastehus, vid samma tid, nämligen Gustaf Vidbom, född 1797, död 1829 (tabell 17 i den efterföljande sammanställningen över släkten). Det överlåtes åt intresserade läsare att spekulera över vilken medlem av Birkala-släkten Vidbom som skulle passa in som lämplig fader.

Fram till mitten av 1700-talet skrev släkten sitt släktnamn Wijdbohm, senare förenklat till Widbom och Vidbom. I den efterföljande tabellariska redogörelsen har skrivningen Vidbom konsekvent använts. Utredningen har i princip endast förts fram till omkring 1860, d.v.s. fram till den tid som det finns kyrkoböcker och kommunionböcker som mikrofilmer vid Riksarkivet.

Som framgår av källförteckningen till denna uppsats har ett betydande antal för finländsk släktforskning nya uppgifter kunnat inhämtas från den vid Riksarkivet i Stockholm befintliga serien "Kammarkollegiet, kansliet, befordringsakter". Denna serie är en av finländska genealoger relativt okänd och därför outnyttjad, men utomordentlig källa för dem som söker uppgifter om kamerala tjänstemän i Finland. Utnämningar inom denna yrkeskategori jämte vissa tulltjänstemän handlades inom kammarkollegiet. I detta arkiv finns personliga tjänsteansökningar, ofta med detaljerade meritförteckningar, samt ofta rekommendationsskrivelser av höga gynnare, vilka tillsammans lämnar personuppgifter som knappast kan erhållas ur andra källor. Det är i detta arkiv som uppgiften om landskamreraren Bengt Vidboms finländska härstamning och hans intressanta öden åren 1710-1724 kunnat återfinnas.

Ett utmärkt lappregister i 9 stora lådor för perioden 1666-1830, som även upptar diverse myndigheters skrivelser till Kungl. Maj:t (kammarkollegium) i utnämningsärenden underlättar väsentligt personsökningen. Detta register förvaras i det svenska riksarkivets forskarexpedition. Ett utdrag, omfattande finländare samt rikssvenskar i finländsk tjänst borde snarast göras tillgängligt vid Finlands riksarkiv för person- och släktforskning.

Namnet Vidbom är inte ovanligt i Finland, bland annat som soldatnamn. Några bärare av namnet synes kunna ha samband med Birkala-släkten Vidbom, utan att det dock kunnat påvisas. Några exempel skall ges i det följande.

Löjtnanten Petter Fredrik Vidbom fick en son Petter Fredrik, född i Norrtälje 31.5.1721. Om han var finländare kan man möjligen antaga att han varit förlagd med sitt finländska förband där 1721 eller varit flykting från Finland under stora ofreden. En löjtnant Petter Fredrik Vidbom nämns dock i en bouppteckning i Stockholm 1736 - och härstammade troligen från Slite på Gotland. Petter Fredrik d.y. blev elev i Vasa pedagogi omkring 1730 och i Vasa skola 1732, där landskamrer Bengt Vidbom bodde vid denna tid. Ett släktsamband är inte uteslutet, men har inte kunnat påvisas. Det förtjänar nämnas att Petter Fredrik Vidbom d.y:s son, korpralen Henrik Gabriel Vidbom, född 1763, åren 1791-1815 bodde i Sysmä och Luhango. Åren 1795-1832 bodde även Petrus Wilhelm Vidbom (se tab. 15) där. Var de släkt med varandra? I detta sammanhang kan även nämnas boktryckargesällen Gabriel Mårten Vidbom, härkomst okänd, död i Stockholm 2.2.1807. Han vigdes i Åbo svenska församling 24.11.1763 med Anna Christina Holm.

Sven Vidbom (yrke okänt) och hans hustru Rebecka Turdin fick sonen Abraham, född i Vasa 6.12.1751, död där 22.12.1751.

Maria Henriksdotter, född ca. 1766, fick utom äktenskap sonen Anders, född i Harju 29.11.1789. Han antog namnet Vidbom, blev timmerman och dog i Tammerfors 13.1.1863. Han fick med sin hustru Greta Lisa Thuresdotter 8 barn i Tammerfors, av vilka två förde hans släkt vidare. Enligt Rafael Sumelius var Anders Vidbom kanske son till Nils Johan Vidbom (se tabell 9). I tabellform kan kameralsläkten Vidbom från Birkala redovisas som följer:

TAB. 1.

I. Nils Bengtsson, torde ej ha använt släktnamnet Vidbom.1 Uppbördsskrivare hos kronofogde Nils Weckman i Birkala på 1680- och 1690-talen, tidigast påträffad 1688.2 Länsman i Birkala 1698-1713.3 Erhöll genom gifte Lajalax rusthåll i Birkala, nuvarande Laalahti i Aitoniemi, som han sålde före 1705.4 Köpte Erola rusthåll i Keijärvi, Harju 1699[5] (ägde rusthållet till 1713) av sin tidigare arbetsgivare, kronofogden Nils Weckman, som 1697 övertagit Erola av Johan Birkman, broder till Nils Bengtssons hustrus 1. man. Ägde även Ollila i Harju 1704-1712.6 Död 1726.6 - Gift 16866 med Anna Persdotter i hennes 2. gifte, levde 1710,6 syster till Elias Persson i Kylä, 7 samt gift 1:o med Thomas Jacobi Birkman, student (sat.) i Åbo 1677/78,8 bodde 1683 på Erola som han ägde detta år,5 död som "studiosus" 1685.8

II. Barn (sannolikt födda i Birkala):
Bengt, f. synbarligen 1687, landskamrer, död 26.3.1764. Tab. 2.
Petrus, f. 2.6.1689, kyrkoherde, död 22.9.1749. Tab. 3.
Ingeborg, f. 1692,[9] död 1769.9 - Gift med Peter Johan von Zweygbergk, rusthållare, köpte Runsas Ylinen rusthåll i Harju 1.12.1724, drunknade i Harju 1750, enligt dödboken 45 år gammal (sic). Uppenbarligen född redan i slutet av 1600-talet, då äldsta dottern Margareta anges vara född 1718.9
Juliana, f. 1693, död i Vasa 8.6.1751, 58 år gammal. - Gift i Vasa 17.8.1731 med garvarmästaren i Vasa Johan Hollström, f. 1683, död i Vasa 26.1.1771, 87 år gammal.10 De hade 6 barn.10A
Nils, f. 1694, häradsskrivare, död 22.1.1751. Tab. 6.
Margareta, f. 1695, begr. i Karkku 11.12.1768. - Gift med Christopher Enckell, f. i Kangasala, sannolikt i början av 1690-talet, student (sat.) i Åbo 12.3.1712,11 sockenadjunkt i Kangasala 1722, brukade under stora ofreden Suomela hemman i Kangasala samt skötte faderns rusthåll i Nohkua, Karkku, där hans änka länge bodde samt även avled. Begr. i Kangasala 24.5.1729 efter att 23.5.1729 i en tvist med majoren Jacob Hougberg ha vådaskjutits vid Nohkua strand.12
Lisken, "ryssen henne bortfört".13 Sannolikt 10A identisk med Elisabeth Vidbom, levde 1747 (enl. Nykarleby kommunionbok 1741-47) gift 14 med Hans Brenander, först mönsterskrivare vid Smålands infanteriregemente, fullmakt av lakdshördingen 14.5.1725 till notarie och stadskassör, i Nykarleby, senare rådman där begr. i Nykarleby 4.10.1734.
Dotter, till namnet okänd (möjligen identisk med Lisken ovan) - gift med NN. Wijkman 14A (i så fall i hennes 1. gifte).

TAB. 2.

II. Bengt Vidbom (son till Nils Bengtsson, tab. 1), född ca. 1687, sannolikt i Birkala. Uppträdde vid Ruovesi ting 1709, där han på sin faders vägnar kärade till kapellanen Johan Hortelius.15 Förekom vid Kangasala ting 1709, benämns uppbördsskrivare.16 Uppträdde åter vid Birkala ting 1710 som uppbördsskrivare Bengt Vidbom på sin husbondes, kronobefallningsmannen i övre Satakunta övredels härad Gustaf Tollet, vägnar.17 Uppenbarligen identisk med sedermera landskamreraren i österbottens län Bengt Vidbom, som i den egenhändiga skrivelse, daterad Stockholm 11.1.1724, då han söker landskamreraretjänsten, lämnar följande, vad avser tjänsteåren något överdrivna, levnadsbeskrivning,18 här sammanfattad: "I min första ungdom lärt hos häradsskrivare, varit 5 år uppbördsskrivare, tjänat 2 år på landskontoret, varit häradsskrivare i Lappvesi härad18A 5,5 år, där jag blev fången av ryssen, rymde, medförande sista årets räkenskaper dem jag förvarat i skogen, norra vägen till Stockholm, häradsskrivare över Jönåkers, Rönö och Hölebo härader i Södermanland från 1714 i 6 år2.19 Häradsfogde i Sotholms härad, Södermanlands län 26.1.1720,20 landskamrerare i österbottens län 3.2.1724.21 Död i Vasa 26.3.1734, 46 år och 6 månader gammal. - Gift med Margareta Helena Bergman, f. ca. 1696, död i Vasa 24.11.1737, 41 år gammal.

III. Barn:
Brita Catharina, f. ca. 1717, död i Vasa 26.2.1807, 89 år och 8 månader gammal. - Gift i Vasa 1.12.1734 med Carl Johan Stillman, f. ca. 1709, sannolikt i Reval,22 e.o. kammarskrivare i 1. avräkningskontoret, kammarkollegium 1.7.1731,23 efterträdde sin svärfar som landskamrerare i Österbottens län 17.5.1734.24 Död i Vasa 9.9.1781, 72 år, 3 månader och 3 dagar gammal. De hade 10 barn.
Anna Margareta, f. på Sketorp, Västerhaninge, Sverige 23.3.1721, död i Vesala, Uleåborgs landsförs. 1763.25 - Gift i Vasa 28.6.1737 med Christian Zimmerman i hans 1. gifte, f. i Pyhäjärvi26 24.1.1707,[27] postmästare i Vasa 11.5.1736,27 häradsfogde i Uleåborgs norra fögderi i juni 1742,[27] även vice landskamrerare i österbottens län 1753-1765,28 bodde i Uleåborg åtminstone 1744-46 och därefter i Uleåborgs landsförs. varifrån han 1765 flyttade till Kronoby, fick där hederstiteln hovkvartermästare, död i Pyhäjoki 22.6.1792 samt gift 2:o i Kronoby 10.4.1765 med Brita Katarina Arnkijl i hennes 2. gifte, f. 16.10.1712, död i Kronoby 13.7.1767 (gift 1:o före 174029 med kronofogden i Uleåborgs södra fögderi Lars Brunell, f. i Vasa 8.9.1707, död i Kronoby 11.3.1764) samt gift 3:o i Kronoby 27.3.1769 med Margareta Holmgren, f. 25.11.1740,27 död i Pyhäjoki 1.1.1792.
Maria Beata, f. (tvilling) i Västerhaninge 23.5.1723, död i Stockholm 29.3.1789. - Gift 9.10.1744 med stabskaptenen vid livdragonregementet Magnus Hall, adlad Hedersvärd 23.1.1770 (introducerad 1776), f. 7.11.1704, död på Koskis, Uskela 15.11.1781.30
Sophia, f. (tvilling) i Västerhaninge 23.5.1723 (se nedan).
Reinhold, f. i Vasa 20.9.1724. Möjligen identisk med Reinhold (Niclas) Vidbom, kanslist vid krigskommissariatet 1.9.1757 med placering i Stralsund, tillika fältsekreterare i Pommern 21.11.1758,31 fältkamrer hos generalkrigskommissarien baron von Otter 1.10.1759-31.5.1760, artilleribokhållare i Stralsund 19.3.1772,32 avsked med pension 1782.32 - Gift med Anna Maria Wollenberg.32A Deras vidare öden är okända. De hade sonen Reinhold Benedictus, f. i Krentz, Pommern 14.6.1778. Han blev volontär vid artilleriet 3.5.1793, tjänstgjorde därefter vid Wendes artilleriregemente, major och tygmästare vid Svea artilleriregemente 21.5.1822, överstelöjtnant i armén 21.9.1826, avsked 29.1.1831, död i Kristianstad 11.6.1854. - Gift ca. 1821 med Fanny Havren eller Herven.32A
Susanna, f. i Vasa 25.12.1725, död i Uleåborg 180133 (ej i dödboken). - Gift i Uleåborg 5.8.1746 med Matthias Uhlander, f. 1715, student i Uppsala 8.10.1735, inskriven (ostrob.) vid Åbo akademi 1735/36,34 stadsnotarie i Uleåborg 1744 och rådman där 1761 samt t.f. borgmästare där 1763, död i Uleåborg 23.10.1767.35 ">35
Hedvig, f. i Vasa 28.5.1727, vidare öden okända.
Sophia, död i Vasa 30.4.1730, 2 år och 4 månader gammal, troligen, trots åldersuppgiften i dödboken, identisk med den dotter Sophia som föddes 23.5.1723.
Bengt, f. i Vasa 15.11.1731, sannolikt identisk med det barn som dog i Vasa 5.12.1731, 3 månader och 3½ veckor gammal (sic).
? Henrik. Skrivare hos (sin svåger?) befallningsman Christian Zimmerman i Uleåborgs landsförs. (Oulujoki) i slutet av 1750tajet.36 Möjligen identisk med den Henrik Vidbom vilken sades vara fader till Hedvig Normans, i tjänst hos borgmästare Burtz, son Henrik, f. u.ä. i Helsingfors 30.7.1765. Möjligen även identisk med "besökaren Widbom",, som fick dottern Ulrica, f. i Pikis 7.11.1767, död där 22.11.1767. Samma dag avled i Pikis "Besök. Enk. Maria på Prästeg." Besökaren Widbom hade alltså avlidit 1767, men är ej noterad i Pikis dödbok. Det kan noteras att kapten Magnus Hall och Maria Beata Vidbom (syster till besökaren Widbom?) var bosatta i Pikis 1746-50, där de fick flere barn.

TAB. 3.

II. Petrus Vidbom (son till Nils Bengtsson, tab. 1), född i Birkala 2.6.1689,37 elev i Raumo trivialskola,37 student (sat.) Åbo 26.3.1709,38 sockenadjunkt i Kangasala under stora ofreden, skötte kyrkoherdebefattningen där 1715-1718, kapellan i Kangasala 1722, kyrkoherde där 8.2.1733.37 Bodde som kapellan i Riku, Kangasala, flyttade 1733 till prästgården. Ägde Ollila i Keijärvi, Harju 1722-1749.5 Död i Kangasala 22.9.1749. - Gift 1:o före 1716 med Elisabeth Thuronius, döpt i Rimito 22.8.1694, död i Riku, Kangasala 21.6.1730, dotter till kyrkoherden i Kangasala Abraham Thuronius och hans 1. hustru Katarina Arensbeck; 2:o troligen 1731 (fick barn 1.5.1732) med Kristina Forselius i hennes 1. gifte, f. 17.7.1711,39 levde ännu i Kangasala 1785,40 dotter till kyrkoherden i Messuby Thomas Forselius och Katarina Pacchalenius samt gift 2:o i Kangasala 8.1.1751 med kyrkoherden i Kangasala Gustaf Allenius i hans 2. gifte.

III. Barn:
1. Nils, f. ca. 1716, sockenadjunkt, död 25.5.1758. Tab. 4.
1. Helena, f. 30.7.1718,41 död i Toikkala, Kangasala 14.4.1795. - Gift i Kangasala 19.1.1741 med Matthias Anthonius, f. i Rautalampi 10.9.1713, student i Åbo 15.12.1738, informator hos sin blivande svärfar 1739-1740, prästvigd 1740 till sockenadjunkt i Kangasala men tillträdde befattningen först 1748, kapellan där 1772.41 Ägde Ollila i Keijärvi, Harju 1749-1763.[5] Död i Toikkala, Kangasala 9.10.1782. Ett av deras barn, Carl Henrik, f. 1753, var gift med sin kusin Elisabeth Vidbom (se tab. 4).
1. Johan, f. 172042 eller 1724,43 elev i Åbo skola, inskr. 14.2.1740, avgick 1741,44 elev i Björneborgs skola, inskr, 6.2.1741, 45 död som "studiosus" i Toikkala, Kangasala 25.9.1793, 69 år gammal. - Ogift.
1. Anna, f. i Riku, Kangasala 7.3.1726, troligen död ung.
1. Per, f. ca. 1732, länsman, död 24.6.1796. Tab. 5.
2. Catharina, f. i Kangasala 1.5.1732, död där 6.7.1732.
2. Agata, f. i Kangasala 4.12.1733, begr. där 13.4.1735.

TAB. 4.

III. Nils Vidbom (son till Petrus V., tab. 3), född ca. 1716, elev i Åbo skola, inskr. 4.9.1729, examen 15.6. 1734,46 student (sat.) i Åbo 15.7.1734,47 sockenadjunkt i Kangasala 1749, även predikant vid Otavalta linnespinneri vid Tammerfors gård,47 död i Kangasala prästgård 25.5.1758, 42 år gammal. - Gift i Kangasala 23.9.1755 med Eva Kristina Allenius i hennes 1. gifte, f. i Kuru 21.12.1736, död på Ahdentaka rusthåll, Rimito 3.4.1784, dotter till kyrkoherden i Kangasala Gustaf Allenius och hans 1. hustru Anna Catharina Florin (jfr. tab. 3) samt gift 2:o i Kangasala 25.7.1773 med Georg Hartlin, f. i Åbo finska förs. 12.4.1742, student i Åbo 1761,48 extra ordinarie lantmätare i Åbo län,49 död på Ahdentaka rusthåll, Rimito 20.5.1781.

IV. Barn (födda i Kangasala prästgård):
Catharina Christina, f. 19.12.1755, begr. i Itis 7.1.1791. - Gift i Åbo svenska förs. 29.4.1785, även antecknade i Rimito vigselbok 2.5.1784, med häradshövdingen i Hollola domsaga Carl Jacob Mesterton i hans 1. gifte, f i Åbo 8.11.1753, död i Heinola 10.1.182950 samt gift 2:o i Heinola landsförs. 27.12.1807 med Maria Lovisa Ancherus, f. i Itis 2.8.1770, död i Heinola landsförs. 30.12.1807 samt gift 3:o i Heinola landsförs. 2.10.1808 med Helena Fredrika Burman, f. 1763, död i Heinola stad 9.8.1832, 69 år gammal.
Elisabeth, f.10.4.1758, död i barnsäng i Toppari, Birkala 28.7.1794. - Gift på Ahdentaka rusthåll, Rimito 21.7.1793 med sin kusin Carl Henrik Anthon i hans 1. gifte, f. på Riku, Kangasala 19.1.1753, student (sat.) i Åbo 5.7.1769,51 fänrik vid Vesilax kompani, Björneborgs läns infanteriregemente 14.6.1789, avsked 23.6.1794,52 död i Kalvola 5.5.1830 (son till kapellanen i Kangasala Matthias Anthonius och Helena Vidbom, se tab. 3) samt gift 2:o i Hauho 23.2.1796 med Brita Elisabeth Gottsman i hennes 2. gifte, f. i Borgå 10.4.1759, död i Kalvola 18.10.1829 (gift 1:o i Sääksmäki 1.3.1788 med fänrik Adolf Magnus Blåfield, f. i Sääksmäki 8.5.1745, död där 14.10.1788).

TAB. 5.

III. Petter Vidbom (son till Petrus V., tab. 3), född ca. 1732, elev i Åbo skola, inskr. 14.2.1740, avgick 1741,[44] elev i Björneborgs skola, inskr. 6.2.1741.45 Sannolikt identisk med "skrivaren Widbom, 20 år", antecknad 1752 hos häradsskrivare Carl Johan Pernovius, bosatt på Kuttis gård i Kalvola.52A Antages53 vara identisk med länsmannen i Kronoby Petter Vidbom, länsman där senast 1763, död i Kronoby 24.6.1796, 64 år gammal. - Gift i Kronoby 19.2.1762 med Magdalena Tammerin i hennes 2. gifte, f. 1734,54 död i Kronoby 1822 (enligt kommunionboken,55 ej i dödboken). Samt gift 1:o i Kronoby 17.11.1760 med sockenskrivare Johan Plagman, f. 1696, död i Kronoby 28.11.1761, 65 år och en månad gammal.

IV. Barn (födda i Kronoby):
Anna, f. u.ä. 14.2.1761, död i Kronoby 9.4.1761 (moderns u.ä., fader ej angiven).
Elisabeth, f.21.10. 1763, död i Kronoby 1.11.1763.
Petter, f. 20.9.1764, död i Kronoby 14.6.1767.
Jonas, f. 16.10.1765, död i Kronoby 11.11.1765.
Christina, f. 20.10.1766, död i Kronoby 27.11.1766.
Magdalena, f. 14.4.1768, död i Kronoby 11.8.1768.
Johannes, f. 18.12.1769, död i Kronoby 15.3.1770.
Nils, f. 13.2.1771, död i Kronoby 20.10.1771.
Jacob, f. 14.1.1774, antecknad hos föräldrarna ännu 1792,56 vidare öden okända.
Anna Maria, f. 9.12.1775, död före 1784.57
Caisa, f. 20.11.1778, död i Kronoby 7.4.1779. Som fadder vid dopet antecknades Johan Vidbom (troligen farbrodern, se tab. 3).
Gustaf, f. 10.4.1780, död i Kronoby 24.5.1780.

TAB. 6.

II. Nils Vidbom (son till Nils Bengtsson, tab. 1), född i Birkala 1694. Mönsterskrivare några år vid Åbo läns kavalleriregemente, där han blev tillfångatagen av ryssarna och satt några år i fångenskap, uppbördsskrivare i Viborgs län under stora ofreden.[58] Från februari 1722 interimshäradsskrivare i övre Satakunta övredels härad.[59] Sökte utan framgång häradsfogdetjänsten i samma härad 1722 som han s.å. ad interim uppehållit efter avlidne Gustaf Holmdorff (som dock 22.6.1722 tillföll föravskedade häradsfogden i Västerbottens södra fögderi sedan 1707 Petter Gadde),58 men blev i stället ordinarie häradsskrivare i samma härad 8.8.1722 (efter Jacob Mellenius som ej återvände till sin tjänst från flykten till Sverige).59 Sökte återigen utan framgång Petter Gaddes tjänst sedan denne avlidit 4.8.1724 (men tjänsten tillföll Petter Gaddes son, tullnären i Umeå och sedermera Björneborg Jacob Gadde).60 Ägde Erola rusthåll i Keijärvi, Harju 1722-1746 efter sina föräldrar,5 där han även bodde. Ägde även Hannula rusthåll i Tursola, Kangasala som hans söner Nils och Jonas fick ärva. Död på Erola 22.1.1751.61 - Gift före 1717 med Brita Mennander, f. 25.1.1695,62 troligen i Åbo, död i Kangasala 1.10.1780 ("tänker gifta sig på nytt" enligt bouppteckningen efter mannen i Birkala 16.5.1755 - torde ej ha skett), dotter till kyrkoherden i Birkala Jonas Mennander och Brita Sandelinus i hennes 2. gifte.

III. Barn (sannolikt födda i Harju):
Birgitta (Brita), f. ca. 1717, bodde med sin man till hans död 1744 och därefter till 1750 på akademihemmanet Siurola i Orivesi, då hon avstod sin immission där,63 död i Åbo finska församling i augusti 1806, 89 år och 5 månader gammal. - Gift 1737 (enligt Finne)3 med länsman Gustaf Johansson Dahl, f. ca. 1713, död i Orivesi 25.11.1744, 31 år gammal.
Nils, f. 15.6.1720,62elev i Åbo skola, inskr. 13.2.1734 ,64 student (sat.) i Åbo 15.6.1738 och ännu 1755.65 Möjligen sockenadjunkt (privatadjunkt) i Rimito 176766 Död som "studiosus" på Hannula rusthåll, Tursola, Kangasala 23.10.1775. - Troligen ogift.
Jonas, f. 31.12.1721, häradsskrivare, död 16.3.1807. Tab. 7.
Bengt, f. 15.2.1724, rusthållare, död 19.10.1792. Tab. 8.
Petrus, f. (tvilling) 25.1.1726, inspektor, död 27.1.1792. Tab. 14.
Katarina, f. (tvilling) 25.1.1726, bodde ogift hos modern i Kangasala 1779.3 Vidare öden okända.
Anna Helena, f. i februari 1729,67 död på Nippola, Hannula, Tursola, Kangasala 20.12.1808. - Gift i Kangasala 10.6.1759 med länsmannen i Orivesi, sedermera kronofogden i Satakunta övredels härad Elias Wialenius, f. i Kangasala 2.2.172368 (ej i dopboken), död i Orivesi 8.9.1773 (son till befallningsmannen Johan Wialenius och Catharina Enckell).
Anders, f. 1730, styrman och rusthållare, död 7.11.1810. Tab. 16.
Isak, f. ca. 1732, död i koppor i Keijärvi, Harju 1750, 18 år.

TAB. 7.

III. Jonas Vidbom (son till Nils V., tab. 6), född i Harju 31.12.1721.62 Tjänstgjorde först några år vid Österbottens läns landskansli.61 Interimshäradsskrivare för sin fader i Övre Satakunta övredels härad 1744 och intill faderns död 1751.61 Död på Hannula rusthåll, Tursola, Kangasala 16.3.1807. - Gift i Kangasala 15.9.1747 med sin systers svägerska Gertrud Wialenius, f. på Suoramo, Kangasala 25.4.1729, död på Hannula 27.12.1796, dotter till befallningsman Johan Wialenius och Catharina Enckell.

IV. Barn (födda i Kangasala):
Brita Lovisa, f. 27.2.1748, död i Vittis 3.8.1803. - Gift i Kangasala 25.3.1788 med kronolänsmannen i Vittis Erik Jakob Dahlman, f. i maj 1756, död i Vittis 12.3.1819, 62 år, 10 månader och 11 dagar gammal.
Nils Johan, f. 7.2.1750, död i Kangasala 24.7.1751.
Catharina Sophia, f. 11.6.1752, död i Kutajoki Hovila, Hollola 24.2.1827. - Gift i Kangasala 3.10.1780 med länsbokhållare Johan Grönborg, f. ca. 1749, död i Hollola 6.7.1800, 51 år gammal.
Helena Ulrika, f. 25.1.1755, död i Kiehelä, Kangasala 2.9.1841. - Gift i Kangasala 21.4.1801 med Gustaf Adolf Steen, f. i Sahalax 2.9.1764, elev i Åbo skola, inskr. 18.2.1779,69 köpman i Åbo åtminstone 1795-1801,3länsman i Kangasala, död där 19.5.1822.
Dotter, nöddöpt, död 3.5.1758, född kort före.
Jonas Gustaf, f. 22.6.1759, elev i Björneborgs skola, inskr. 20.3.1770, avgick i oktober 1771.70 Vidare öden okända.
Carl Fredrik, f. 3.3.1762, död i Kangasala 9.10.1766.
Dotter, dödfödd 24.8.1764.
Christina Elisabeth, f. 20.11.1765, död i barnsbörd på Hannula rusthåll, Tursola, Kangasala 7.8.1800. - Gift i Kangasala 23.7.1799 med kronolänsman, Johan Hallenstein, f. i Hallila, Vehoniemi, Kangasala 3.2.1776, antecknad ännu 1805 i Vehoniemi.71 Sannolikt fader till pigan Caisa Johansdotters son Johannes, f. u.ä. i Lampis 9.6.1817 - om fadern sägs "e. uppg. Hallenstein".
Valborg, n. i mantalslängden 1766, men ej längre 1767.
Anders Berndt, f. 23.5.1769, vice länsman, död "på väg" i Tursola, Kangasala 5.3.1792. - Ogift.
Maria, n. i mantalslängden 1776.
Henrik, n. i mantalslängden 1776.

TAB. 8.

III. Bengt Vidbom (son till Nils V., tab. 6), född 15.2.1724, sannolikt i Harju, elev i Åbo skola, inskr. 13.2.1734, avgick 1739.72 Rusthållare på Erola, Keijärvi, Harju som han ägde 1747-1774.5 Nämndeman och vice länsman. Död på Erola 19.10.1792. - Gift i Tottijärvi 24.1.1752 med Hedvig Sitting (Zitting), enligt vigselboken från Sorva rusthåll, f. i Vesilax 1729,3 död på Erola 1.1.1803, 73 år gammal, sannolikt dotter till sergeanten vid Livdragonregementet Johan Fredrik Sitting (Zitting) och hans 1. hustru Anna N.N. (gift 2:o med Margareta Godhe).73

IV. Barn (födda på Erola, Keijärvi, Harju):
Nils Johan, f. 5.1.1755, kommissarie, död 31.8.1828. Tab. 9.
Jonas, f. 23.6.1757, rusthållare, död 17.1.1830. Tab. 10.
Brita Margareta, f. 23.2.1759, död före 1794.74 - Gift i Harju 18.10.1791 med Daniel Gammal i hans 1. gifte, f. i Tisala, Mouhijärvi 20.2.1758, volontär vid Björneborgs läns infanteriregemente 12.7.1780, korpral där 14.8.1781, rustmästare där 6.11.1782, furir där 10.6.1788, sergeant där 20.12.1791, sårad vid Porrassalmi 13.6.1789,74 död i Kumo 13.12.1814 (son till länsman Gabriel Gammal och Elisabeth Enckell) samt gift 2:o i Loimijoki 20.2.1794 med Aurora Katarina Schauman i hennes 1. gifte, f. i Pöytis 24.1.1769, död i Kumo 19.12.1843 (gift 2:o i Kumo 27.12.1816 med styrman Johan Andersson Grönholm, senare bonden Johan Andersson Herttola).75
Anders, f. 22.6.1762, fältbokhållare, död 29.12.1817. Tab. 11.
Sara Catharina, f. (tvilling) 21.7.1765, död i Harju 30.3.1785. - Ogift.
Esau, f. (tvilling) 21.7.1765, död i Harju s.å., 3 månader gammal.
Jakob, var 1773 "scholaris" (enligt mantalslängden 1773). Möjligen identisk med Jakob Widbom, furir vid Muhos kompani, Uleåborgs lätta infanteriregemente 28.2.1790, nämnd som rustmästare i Pudasjärvi frikår i april 1790.76

TAB. 9.

IV. Nils Johan Vidbom (son till Bengt V., tab. 8), född på Erola, Keijärvi, Harju 5.1.1755, elev i Björneborgs skola, inskr. 5.3.1768, avgick i oktober 1769.77 Ekonomikommissarie. Vice länsman.78 Ägde Erola rusthåll 1775-1827 efter fadern.5 Död på Erola 31.8.1828. - Gift 1:o med Anna N.N.;79 2:o i Ylöjärvi 26.10.1797 med Margareta Lovisa Becker, f. u.ä. i Teevala, Harju 7.10.1762, död i Ylöjärvi 12.4.1848, dotter till Charlotta (Christina) Rosling, även Roselius, "hushållerska" på Beckers gård Teevala, gift först 1787 med löjtnant Johan Vilhelm Becker.

V. Barn (födda på Erola Alanen, Keijärvi, Harju):
Fredrika Carolina Dorotea, f. 4.10.1799, död i Harju, Ylöjärvi 17.8.1800.
Fredrika Vilhelmina (Carolina Vilhelmina i dopboken, Fredrika Johanna i de tidigaste kommunionböckerna och några gånger i dopboken, senare Fredrika Vilhelmina), f. 18.7.1802, död i Ollila, Keijärvi, Harju, Ylöjärvi 22.2.1844. - Gift i Harju 1817 (datum ej angivet i vigselboken) med Josef Sjöstedt i hans 1. gifte, f. i Vesilax 3.7.1792, rusthållare på Ollila som han fick 1813 (och ägde till 1849) av Nils Johan Vidbom mot löfte att äkta dennes enda dotter när hon fyllt 15 år.80 Död i Ylöjärvi 19.8.1867. De hade åtminstone 16 barn, födda åren 1818-1843. Josef Sjöstedt var gift 2:o i Ylöjärvi 9.2.1851 med Eva Lovisa Rapp, f. i Birkala 12.2.1821, död i Ylöjärvi 19.12.1889. En dotterson ur detta 2. gifte, Martti Nikolaj Kölhi, var gift med Alma Maria Enckell, f. i Tavastkyro 27.2.1898, död i Tammerfors 8.5.1942.81

TAB. 10.

IV. Jonas Vidbom (son till Bengt V., tab. 8), född på Erola, Keijärvi, Harju 23.6.1757, elev i Björnborgs skola, inskr. 5.3.1768,avgick 1770.82 Rusthållare på Erola Ylinen, död där 17.1.1830. - Gift i Ylöjärvi 17.11.1802 med Anna Matsdotter, f. i Ylöjärvi 16.5.1782, död på Erola Ylinen, Keijärvi, Harju 1.12.1834, dotter till bonden på Räickä, Ylöjärvi Mats Johansson och Maria Henriksdotter.

V. Barn (födda på Erola Ylinen, Keijärvi, Harju):
Johan Gustaf, f. 5.11.1803, elev i Åbo skola, inskr. 21.9. 1814, avgick 1817,83 dimitterad till Åbo akademi[83] men ej inskriven där. Flyttade från Harju 1819 till Tammerfors där han blev handelsbiträde. Flyttade till Åbo 22.1.1822. Flyttade jämte svågern Spirings familj från Lempäälä 19.3.1825 till Erola i Harju och därifrån 8.9.1825 till Lempäälä, varvid spåren efter honom upphör. Vidare öden okända.
Johanna Gustava, f. 17.11.1807, död som backstuguhjon i Ylöjärvi 25.6.1842. -Gift i Harju 22.7.1823 med Johan Petter Spiring, f. i Tammerfors 2.3.1798, elev i Åbo skola, inskr. 20.11.1810, avgick 13.12.181l,84 dimitterad till Åbo akademi,84 men ej inskriven där. Sergeant vid Kejserliga 2. finska infanteriregementet, Tavastehus bataljon. Makarna flyttade från Lempäälä 19.3.1825 till Harju och åter till Lempäälä 8.9.1825, där de bodde på Nurkkila och Rukola och fick dottern Fredrika Matilda, f. 5.1.1832. Hustrun flyttade ensam till Ylöjärvi 1833, där hon är antecknad som "Fru Serg. Johanna Gustava Spiring" bland Ylöjärvi backstuguhjon till sin död.85 Mannen är ej antecknad i Ylöjärvi kommunionböcker. Död i Åbo svenska förs. 21.6.1844, "f.d. underofficer, från Birkala".

TAB. 11.

IV. Anders Vidbom (son till Bengt V., tab. 8), född på Erola, Keijärvi, Harju 22.6.1762, elev i Björneborgs skola, inskr. 25.2.1778.86 Fältkommissarie vid Tavastehus fältmagasin87 - men kallas fältbokhållare i kommunionböckerna. Bosatt på Tiura, Kustö, Ylöjärvi som han ägde 1794-1817, död där 29.12.1817. - Gift i Ylöjärvi 23.11.1802 med Helena Johansdotter i hennes 1. gifte, f. i Ylöjärvi 1780 (dopbok saknas), död där 21.10.1841, dotter till bonden på Latu, Kustö Johan Mattsson och hans 1. hustru Brita Samuelsdotter samt gift 2:o i Ylöjärvi 30.6.1827 med bonden Christer Johansson i hans 1. gifte, f. i Ylöjärvi 25.6.1795, levde i Ylöjärvi 186688 (gift 2:o i Ylöjärvi 24.5.1844 med Sara Michelsdotter, f. i Harju 11.7.1794, död i Ylöjärvi 6.4.1847).

V. Barn (födda på Tiura, Kustö, Ylöjärvi):
Johanna Gustava, f. 6.1.1804 (ej i dopboken), död i Lempäälä 3.3.1864. - Gift i Ylöjärvi 15.6.1826 med bonden Henrik Johansson, f. i Kukkola, Harju 6.11.1802, död i Kukkola, Harju, Ylöjärvi 1.1.1843.
Helena Ulrika, f. 14.9.1805, förlorar släktnamnet 1835 då familjen flyttar till Tavastkyro, levde i Tavastkyro 1864.89 - Gift i Ylöjärvi 28.8.1825 med bonden Carl Johansson, f. i Ylöjärvi 9.3.1795, död i Tavastkyro 15.6.1841.
Anders, f. 17.9.1808, död i Ylöjärvi 19.5.1814.
Hedvig, f. 18.9.1811, död i Ylöjärvi 16.11.1825.
Anders, f. 1.12.1814, bonde, död 27.4.1843. Tab. 12.

TAB. 12.

V. Anders Andersson (son till Anders V., tab. 11), född på Tiura, Kustö, Ylöjärvi 1.12.1814. Bonde. Död i Ylöjärvi 27.4.1843. - Gift i Ylöjärvi 25.6.1833 med Sara Christersdotter, f. i Ylöjärvi 22.12.1812, död på Tiura, Kustö, Ylöjärvi 3.7.1843, dotter till bonden Christer Mattsson och Helena Johansdotter.

VI. Barn (födda på Tiura, Kustö, Ylöjärvi):
Carl Andersson, f. 6.7.1834, bonde. Tab. 13.
Wilhelmina Andersdotter, f. 10.1.1837, död i Ylöjärvi 3.3.1838.
Johanna Andersdotter, f. 29.8.1838, död i Ylöjärvi 10.2.1849.
Fredrika Andersdotter, f. 11.9.1841, död i Ylöjärvi 6.1l.1841.

TAB. 13.

VI. Carl Andersson (son till Anders A., tab. 12), född på Tiura, Kustö, Ylöjärvi 6.7.1834. Bonde på Tiura. Levde där 1866.88 - Gift med Maria Elisabeth (Maja Lisa) Josephsdotter, f. i Birilä, Teisko 11.5.1831, levde i Ylöjärvi 1866,88 dotter till bonden Joseph Mattsson och Maria Henriksdotter.

VII. Barn (födda på Tiura, Kustö, Ylöjärvi):
Tilda Paulina Carlsdotter, f. 19.1.1857.
Eva Kristina Carlsdotter, f. 6.11.1860.
Karl Fredrik Carlsson, f. 16.7.1864, död i Ylöjärvi 9.8.1864.
Ej utrett om makarna fick flere barn efter 1866.

TAB. 14.

III. Petrus Vidbom (son till Nils V., tab. 6), född 25.1.1726, sannolikt i Harju, elev i Åbo skola, inskr. 7.2.1737, avgick 1739, samt ånyo 1741 till 1743,90 elev i Björneborgs skola, inskr. 27.10.1744, avgick 1749.91 "Till boken alldeles oskicklig" ,92 fick privat information av sin bror Nils.93 Enligt Lagus student i Åbo 1749/50.92 Antecknad i akademiska konsistoriets protokoll 2.11.1749 då han begärde att få bli antagen till akademin, vilket konsistoriet beviljade honom, dock efter det att han med informators hjälp förbättrat sina kunskaper.93 Ånyo antecknad 14.12.1749 då konsistoriet krävde fortsatta studier "i skolan" så att han måtte "winna den mognad som til academiske studier fordras".94 Återvände därefter ej till Åbo akademi, ej inskriven i Satakunta nation. Auskultant vid Björneborgs rådhusrätt åtminstone 175095-1755.96 Inspektor vid sågen i Luvia 1758-63.97 Inspektor vid sågverket i Norrmark 1764-81,97A flyttade 1782 till Kangasala, gick i konkurs, bevakning 9.2.1793. Död i Tursola, Kangasala 27.1.1792 "vådeligt". - Gift 1:o i Björneborg 6.9.1750 med Kristina Indren, f. i juni 1710 (enligt dödboken) eller 1715,95 vilken 9.6.1750 såsom under äktenskapslöfte lägrad förklarats för hans äkta hustru,95 död i Luvia 23.7.1762, 52 år och 1 månad gammal, dotter till borgaren och rådmannen i Björneborg Johan Indren i hans 1. gifte med Katarina Backman (gift 2:o med Katarina Belin); 2:o före 1766 med Anna Margareta Tocklin, f. i Harjavalta 8.2.1747, begr. i Åbo finska förs. 30.9.1813, dotter till mönsterskrivaren, sedermera inspektorn Michael Tocklin och hans 2. hustru (vigda i Eura 6.11.1744) Anna Catharina Bergenfelt i hennes 1. gifte. Michael Tocklin var gift 1:o före 1723 med Magdalena Momma. Anna Catharina Bergenfelt var gift 2:o i Harjavalta 2.4.1755 med målare Johan Graan i dennes 1. gifte (gift 2: o med Lisa Henriksdotter från vilken han blev skild).

IV. Barn (samtliga ur 2. giftet, födda i Norrmark utom det yngsta):
2. Anna Birgitta, f. 2.3.1766,98 död i Pykäläsaari, Padasjoki 12.12.1840. - Gift i Kangasala 30.12.1787 med sockenskräddaren i Norrmark Johan Soljander, f. 1756, död i Pykäläsaari, Padasjoki 15.1.1827, funnen död på isen.
2. Petrus Wilhelm, f. 19.2.1768 student död 1832. Tab. 15.
2. Eva Katarina, f. 19.2.1771,98 flyttade till Vittisbofjärd 180(8),99 ej återfunnen där, vidare öden okända.
2. Nils Johan, f. 1.2.1774,98 elev i Björneborgs skola, inskr. 28.9.1782, avgick 1784.100 Handlande i Åbo, död i Åbo finska förs. 17.5.1823. - Ogift.
2. Margareta Kristina, f. 22.5.1776,98 flyttade enligt Kangasala kommunionbok med modern, då änka, från Kangasala 1794 till Tammerfors.101 Enligt flyttningsbetyget, utfärdat av kyrkoherden i Kangasala 17.6.1794, var det dock systern Lovisa Helena som åtföljde modern till Tammerfors.102 Sannolikt felskrivning i kommunionboken. Vidare öden okända.
2. Johanna Sophia, f. 8.12.1778,98 död på Valkkila, Birkala 2.4.1857. - Gift i Birkala 22.12.1822 med kapten Carl Gustaf Spåre, f. på Haikka, Birkala l0.6.1760, död på Valkkila, Birkala 17.1.1841. Johanna Sophia var i flere år "hushållerska" hos kapten Spåre och fick flere barn utom äktenskap med honom, vilka blev legaliserade genom kejserlig resolution 4.8.1835.103
2. Lovisa Helena, f. 12.9.1781,98,104 död i Åbo finska förs. 8.4.1820, begr. i Vehmalais, Virmo. - Gift 1:o med vice lantmätare Carl Wessman, f. 10.3.1776,104 död i Åbo svenska förs. 5.9.1805; 2:o i Birkala 22.7.1812 med Isak Gustafsson, tidigare Elg, f. i Vahto 11.12.1789,105elev i Åbo skola, avgick 16.6.1809, kallas i skolmatrikeln Isaacus Elg efter fadern, soldat Gustaf Elg,105 student i Åbo 18.10.1810, kallas i akademimatrikeln Isak Gustafsson,106 tjänstgjorde som präst först i Mietois, Oripää och Vambula, sockenadjunkt i Somero 1824, kapellan där 1839, död där 17.1.1854.
2. Ulrika (enligt dopboken - Ulrika Elisabeth i bouppteckningen efter fadern), f. i Tursola, Kangasala 4.5.1785, död där 6.1.1794.

TAB. 15.

IV. Petrus Wilhelm Vidbom (son till Petrus V., tab. 14), född i Klåsmark, Norrmark 19.2.1768,107,108 elev i Björneborgs skola, inskr. 1.3.1781, avgick 8.12.1783, betyg 7.6.1784.108 Var först sjöman,109 n. som handelsbokhållare i Åbo 1792110 och i Tammerfors, där han inlämnade konkursansökan 1795.111 Uppehöll sig efter konkursen i Sysmätrakten, var 18.9.1795 i Luhango "angripen i fötterna", inlämnade sjukintyg av en fältskär i Sysmä varefter rätten bestämde att han skulle efterspanas.3 Flyttade från Luhango 28.3.1815 till Knihtilä i Sysmä med hustru och två döttrar, kallas lantmätarauskultant 1817.112 Inskriven vid Åbo akademi 2.6.1820 (över 60 år gammal), där han studerade lantmäteri, men lämnade akademin 1821 utan examen.109 Död 1832.113 - Gift på Ånäs, Luhango 26.2.1795 med Helena Margareta Taube, f. på Väihkölä, Sysmä 20.12.1768, död på Knihtilä, Sysmä 28.1.1817, dotter till löjtnant Adam Ludvig Taube, gift enligt kungligt tillstånd med sin kusin Anna Sofia Taube.

V. Barn (födda på Ånäs, Luhango):
Margareta Sofia, f. 17.4.1795, levde i Sysmä 1860.114 - Gift i Sysmä 7.2.1819 (kallas Eva Greta i vigselboken) med torparen Adam Olofsson, f. i Kiikola, Gustav Adolfs u.ä. 21.7.1792, död i Lakea torp, Strandgård, Toivola, Sysmä 24.1.1855.
Catharina Fredrika, f. 13.11.1808, död på Vanhois gård, Luhango 10.9.1864, -Ogift.

TAB. 16.

III. Anders Vidbom (son till Nils V., tab. 6), född 1730,115 sannolikt i Harju, elev i Björneborgs skola, inskr. 23.2.1745.116 Möjligen identisk med korpralen Anders Widiebohm vid Pyhäjoki kompani, Österbottens infanteriregemente (n. 1749,117 avsked 20.8.1757118). Coopvardie styrman, sedermera rusthållare på Putkisto, Lempäälä som han ägde 1770-1796,119 död där 7.11.1810, 87 år gammal (sic). - Gift i Lempäälä 17.10.1765 (enligt vigselboken från Kangasala) med Birgitta Fabricia (Fabriis), f. i Lempäälä 8.9.1738, död på Putkisto, Lempäälä 29.9.1814, dotter till sergeant Abraham Fabriis, tidigare Fabricius, som ägde Putkisto 1738-1768,119 och Catharina Achseen i hennes 2. gifte (gift 1:o med "mons." David Biur).

IV. Barn (födda på Putkisto, Lempäälä):
Nils Abraham, f. 4.1.1767, sergeant, död i oktober 1808. Tab. 17.
Carl Anders, f. 23.11.1770, rusthållare, död 26.7.1854. Tab.18.
Gustaf Adolph, f. 25.11.1776, flyttade till Messuby 1816 där han blev klockare, död där 31.7.1859. - Gift 1:o i Messuby 18.10.1810 med Elisabeth Ferrander, f. i Messuby 12.5.1773, död där 30.6.1845, dotter till klockare Henrik Ferrander och hans 1. hustru Lisa Mattsdotter; 2:o i Messuby 9.2.1846 med Beata Catharina Jöransdotter, f. i Sääksmäki 2.9.1807, död i Messuby 3.6.1867, dotter till landbondesonen på Huittala Sipilä Jöran Jöransson och Maria Jöransdotter. Bägge äktenskapen barnlösa.

TAB. 17.

IV. Nils Abraham Vidbom (son till Anders V., tab. 16), född på Putkisto, Lempäälä 4.1.1767, elev i Åbo skola, inskr. 21.2.1778, avgick 18.6.1785,120 student (sat.) i Åbo 18.6.1785.121 Förare på extra stat vid Övredels kompani, Lätta infanteribataljonen, Björneborgs läns infanteriregemente 5.7.1792,122 sergeant efter 1804, var enligt Lagus121 (felaktigt) klockare i Messuby. Slutligen bokhållare.123 Död i Tynäs by, Kalajoki, i slutet av oktober 1808.3,123 - Gift i Lempäälä 5.2.1795 med Maria Charlotta Hyllegren124 i hennes 1. gifte, f. i Rikala, Lempäälä 1.9.1774, död där 2.3.1823, dotter till bonden Erik Simonsson och Christina Charlotta Hyllegren samt gift 2:o i Lempäälä 10.2.1811 med bokhållare Johan Åhlgren, f. i Kumo 4.3.1786125 (ej i dopboken), av Åbo hovrätt år 1817 dömd till fängelse på vatten och bröd samt förklarad ärelös för förfalskning, upprepade gånger bötfälld för fylleri126 levde i Lempäälä 1859.127

V. Barn (födda i Lempäälä):
Abraham, f. 10.2.1796, död i Lempäälä 9.1.1799.
Gustaf, f. 8.12.1797, flyttade till Tammerfors och därifrån 1822 som sadelmakare till Tavastehus, död där 9.1.1829. - Gift i Tavastehus 6.8.1822 med Elisabeth Andersdotter i hennes 2. gifte, f. 24.10.1779 samt gift 1:o med sadelmakare, Jakob Johan Sacklin, f. i Tavastehus 17.6.1780, död där 28.11.1819. Äktenskapet barnlöst.
Anders, f. 30.6.1800, bronsarbetargesäll, död i Katarina svenska förs., S:t Petersburg 28.7.1842, begr. i Smolensk. - Gift i Katarina svenska förs., S:t Petersburg 26.12.1828 med Ulrika Enqvist, f. i Hollola 1798128 (ej i dopboken), inflyttade till Helsingfors 1814128och därifrån 24.5.1826 till S:t Petersburg,128 levde ännu 18.12.1847 i S:t Petersburg, 129 vidare öden okända. Inga barn antecknade i S:t Petersburgs dopbok åren 1828-1843.
Sabina, f. 14.8.1802, död i Lempäälä 11.3.1804.
Adolf, f. 26.5.1804, flyttade till Åbo.130 Vidare öden okända.
Vilhelmina Charlotta, f. 17.11.1807, död i Lempäälä 23.3.1808.
Sophia Vilhelmina, f. 20.1.1809. - Gift i Gustavs 20.5.1838 med skeppare Simon Jahnson, f. i Gustavs 4.9.1812. Makarna levde i Kivimaa, Gustavs 1862.131
Nils Abraham Vidbom synes kunna vara fader till Maria Mattsdotters son Nils Vidbom, f. u.ä. i Lembois, Lempäälä 21.4.1794, spannmålstorpare på Lastus gård i Lempäälä, död i Lempäälä 23.6.1837, gift i Lempäälä 31.12.1820 med Lovisa Andersdotter, f. i Lempäälä 24.7.1797, död där 24.11.1845.

TAB. 18.

IV. Carl Anders Vidbom (son till Anders V., tab. 17), född på Putkisto, Lempäälä 23.11.1770. Rusthållare på Putkisto, död där 26.7.1853. - Gift i Sääksmäki 14.6.1803 med Catharina Isaksdotter, f. i Sääksmäki 23.2.1785, levde 1859,132 dotter till rusthållaren i Porila, Maatiala Isak Johansson och Lisa Jakobsdotter.

V. Barn:
Carl Anders, f. 27.9.1806, rusthållare, död 10.7.1839. Tab.19.

TAB. 19.

V. Carl Anders Vidbom (son till Carl Anders V., tab. 18), född på Putkisto, Lempäälä 27.9.1806. Rusthållare på Putkisto samt kyrkvärd, död där 10.7.1839. - Gift i Sääksmäki 20.5.1827 med Margareta Fredriksdotter i hennes 1. gifte, f. i Sääksmäki 7.9.1808, död i Lempäälä 3.11.1879, dotter till bonden i Tyrisevä Kinta Fredrik Fredriksson och Anna Mattsdotter samt gift 2:o i Lempäälä 28.12.1841 med rusthållare Josef Andersson, f. i Vesilax 26.6.1816, död på Putkisto, Lempäälä 5.8.1849.

VI. Barn (födda på Putkisto, Lempäälä):
Carl Fredrik, f. 4.11.1828, rusthållare, död 19.11.1905. Tab. 20.
Carl Adolph, f. 16.2.1831. Tab. 21.
Johanna Margareta Erika, f. 12.1.1837, död i Vesilax.3 - Gift i Lempäälä 7.9.1858 med bonden Gustav Gustavsson från Huovais i Vesilax. Hustrun flyttade till Vesilax 20.10.1858. Makarnas vidare öden ej utredda.

TAB. 20.

VI. Carl Fredrik Vidbom (son till Carl Anders V., tab. 19), född på Putkisto, Lempäälä 4.11.1828, död där 19.11.1905. - Gift i Lempäälä 10.3.1853 med Maria Mårtensdotter i hennes 2. gifte, f. i Lempäälä 6.4.1815, död där 26.3.1886, dotter till torpare Mårten Mattsson och Anna Mattsdotter samt gift 1:o i Lempäälä 1.10.1839 med rusthållaren på Heikkilä Moisio Erik Eriksson i hans 2. gifte, f. i Lempäälä 30.8.1786, död där 12.6.1851 (gift 1:o i Lempäälä 4.7.1816 med Brita Maria Thomasdotter, f. i Lempäälä 25.8.1796, död där 14.6.1837).

VII. Barn (födda på Putkisto, Lempäälä):
Ida Maria, f. 28.3.1854, flyttade ogift till Tyrvändö 12.12.1875.3
Carl Gustaf, f. 11.1.1856, flyttade till Jääskis 30.12.1892.3 - Gift 20.10.1888 med Maria Sofia Tiilikainen, f. i S:t Michel 12.8.1868, dotter till Israel Tiilikainen.
Karl Viktor, f. 13.1.1859, flyttade till Sääksmäki 27.12.1888.3
Johanna Euphrosyne, f. 27.9.1861, död i Lempäälä 18.11.1925. - Gift i Lempäälä 8.11.1885 med Oskar Andersson Siren, f. i Vesilax 8.6.1863, död i Lempäälä 26.12.1925.

TAB. 21.

VI. Carl Adolph Vidbom (son till Carl Anders V., tab. 19), född på Putkisto, Lempäälä 16.2.1832. - Gift i Sääksmäki med Maria Matilda Simonsdotter, f. i Sääksmäki 26.2.1842.133

Familjen flyttade från Lempäälä 17.5.1879 till Sääksmäki.3

VII. Barn:
Karl Adolf, f. i Sääksmäki 29.6.1862.
Adolfina, f. i Lempäälä 14.5.1871.

II.

En släktgren Vidbom som i fyra generationer levde i Finland och som talrikt fortlever på flere kvinnolinjer utgår från löjtnanten Petter Fredrik Vidbom. Dennes son med samma namn, som uppges vara född i Norrtälje 1721 men ej nämns i Norrtälje dopbok, började i unga år sin skolgång i Vasa, där landskamrer Bengt Vidbom (se tab. 2 ovan) var bosatt från 1724 till sin död 1734. Släktskap är därför tänkbart, men har ej kunnat påvisas.

Vem var löjtnanten Petter Fredrik Vidbom? Någon löjtnant med detta namn har hittills inte kunnat återfinnas i militära rullor. En sådan löjtnant har dock existerat. I en bouppteckning i Stockholms stadsarkiv efter hökaren, sedermera skräddaren Lorens Molden, som dog i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm 7.4.1736, nämns dennes sex bröder av vilka en, löjtnanten Petter Fredrik Vidbom, var närvarande vid bouppteckningen. Två bröder var bönder på Gotland, nämligen Johan Persson och Jakob Persson. Brodern Thomas Molden var länsman - på Gotland. Vidare nämns brodern, löjtnanten Olof Modell, samt brodern Nils Vidbom som var provinsialinspektor.

Löjtnanten Petter Fredrik Vidbom synes vara identisk med sedermera jaktlöjtnanten Petter Pettersson Wibom, senare Wijdbohm, född i Slite på Gotland ca. 1690 Denne var först matros, blev soldat vid Upplands regemente 1709, fältväbel vid Bälinge kompani där 1718, men blev föravskedad 1722 varefter spåren efter honom försvinner. Slite kyrkoböcker saknas för denna tid. Bälinge kompani, senare Uppsala kompani, var förlagt nära Uppsala, inte långt ifrån Norrtälje.

Han var med största sannolikhet identisk med den Petter Vidbom som var tullskrivare i Norrtälje åtminstone 1728-30, där han i dopböckerna 1728 och 1730 förekommer som dopvittne till köpmannens i Norrtälje, Carl Crizell, barn. Norrtäljes borgmästare Elias Crizell blev 1729 borgmästare i Vasa. Åren 1732-35 nämns utridaren/jaktlöjtnanten Petter Vidbom i Vasa kvarntullsmantalslängder och när han 1732 får en dotter i Vasa är Elias Crizell dopvittne. Petter Vidbom förekommer ofta i Vasa rådhusrätts protokoll, ligger efter med sina skatter och lämnar Vasa före 1735 års utgång, då han förmodas ha avrest till Stockholm. Redan 1736 är han bosatt på Backby i Esbo, där han kallas löjtnant och där han avled senast 1742. Han vigdes i Skuttunge, Sverige, 1720 med Maria Collin, död på Backby 5.9.1742, dotter till kyrkoherden i Esbo Abraham Collinus och Kristina Thorsberg.

En ättling till Petter (Fredrik) Vidbom, diplomingenjör Tauno Ylänen, Helsingfors, har lämnat författaren värdefulla uppgifter om släkten för vilka jag härmed vill framföra ett varmt tack.

Slutligen må nämnas en e.o. underlöjtnant Petter Vidbom "vid amiralitetet 1710 under en tillfällig kommendering" (se Adam Lewenhaupt: Karl XII:s officerare, II, Stockholm 1921, sid. 757).

Löjtnant Petter Fredrik Vidboms släktgren redovisas i det följande:

TAB. 1.

I. Petter (Fredrik) Pettersson Vidbom, sannolikt född i Slite på Gotland 1690. Var först matros. Soldat nr 86 där Krogsta rote, Vidbo socken, Hundrahörads kompani, Upplands infanteriregemente i december 1709, korpral för Bergby rote, Östuna socken där 8.3.1713, rustmästare där 8.2.1717, sergeant där 1717/18, fältväbel vid Bälinge kompani där 13.11.1718, föravskedad 16.5.1722.133A Tullskrivare i Norrtälje åtminstone 1728-30.133B Utridare (strandridare) i Vasa 13.3.1732,133C där han i kvarntullsmantalslängderna 1732133D och 1733133C kallas jaktlöjtnant samt 1734133C och 1735133C utridare. Var bosatt på Backby, Esbo åtminstone redan 1736. Död omkring 1742. - Gift i Skuttunge, Sverige 3.1.1720133C med Maria Collina, begravd som änka i Esbo 5.9.1742, dotter till kyrkoherden i Esbo Abraham Collinus (som under flykten till Sverige var komminister i Skuttunge 1716-21) och Kristina Thorsberg.

II. Barn:
Petter Fredrik, f. 31.5.1721, stadsfiskal, länsman, död 25.7.1775. Tab. 2.
Anna Christina, f. i Norrtälje 14.4.1728, levde i Esbo 1769. - Gift med styckjunkare Hans Wijkman, f. 12.5.1717,133E levde i Esbo 1769. Makarnas vidare öden okända. De hade barnen Maria, f. okänt var 26.2.1752, Hans Nils, f. okänt var 2.2.1757, Carl Fredrik, f. Masaby, Kyrkslätt 29.12.1765, död där 27.1.1766, och Anders Samuel, f. i Antas, Esbo 4.9.1767.
Anna Greta, f. i Vasa 4.5.1732, död där 24.7.1732 (fadern kallas i dopboken och dödboken, felaktigt, utridare Johan Widbom).

TAB. 2.

II. Petter Fredrik Vidbom (son till Petter Fredrik V., tab. 1), "Locum Tenentis Filius", född i Norrtälje 31.5.1721 (enligt Vasa skolas matrikel, ej i dopboken), gått i Vasa pedagogi, elev i Vasa skola, inskr. 3.2.1732, till "cl. coll. superior" 24.5.1734. "Spolierade påsten", rymde, blev landsförvisad.134 Elev i Helsingfors trivialskola, inskr. 1.12.1737, avgick 1738.134A Bosatt på Backby, Esbo, åtminstone 1739-40. Furir vid Nousis kompani, Åbo läns infanteriregemente 1742.133C Rustmästare med furirs karaktär vid Bjärnå kompani där 10.10.1743, dömd från tjänsten 4.9.1749.135 Stadsfiskal och länsman i Borgå senast 1753,136 avskedad vid slutet av 1760 på grund av hembränning av alkohol,133C död på Jala rusthåll, Itis 25.7.1775, 56 år gammal. - Gift 1:o i Kyrkslätt 7.1.1745 med Hedvig Helena Nyman (enligt vigselboken från Överby i Kyrkslätt), f. ca. 1727 (ej i Kyrkslätts dopbok), död i barnsäng i Saxby, Borgå 19.1.1760, 33 år gammal, uppenbarligen dotter till rusthållaren på Överby gård Erik Nyman och Hedvig Crantzfelt;137 2:o i Borgå 24.6.1760 med Maria (Sara) Lyra (enligt vigselboken138 från Gammalgård i Borgå), f. ca. 1733, död i Sääksjärvi, Itis 5.1.1770, 37 år gammal, dotter till korpral Daniel Lyra och Kristina Stolpe 3:o i Itis 26.7.1770 med Beata Elisabeth Brummert i hennes 2. gifte, f. på Jala rusthåll, Itis 29,4.1730, död okänt var och när, dotter till föraren vid Tavastehus läns infanteriregemente Aron Gotthard Brummer(t) och Anna Beata Köning samt gift 1:o i Itis 19.12.1754 med sergeanten vid Tavastehus läns infanteriregemente Carl Gustaf Forstadius, f. ca. 1719, död på Jala rusthåll, Itis 12.5.1767, 49 år gammal.

III. Barn:
1. Carl Gustaf, f. i Kiikala 2.7.1746, död i Borgå 16.11.1759.
1. Fredrik Vilhelm, f. i Kyrkslätt 3.1.1749, vidare öden okända.
1. Anders Johan, levde 1775.138A

1. Jacob Daniel, f. i Borgå 9.11.1753, död där 21.11.1754.1. Petter Reinhold, f. 11. 12.1754, korpral, död 22.4.1830. Tab. 3.1. Anna Maria, död i Borgå 29.3.1758, 3 dagar gammal.2. Catharina Elisabeth, f, i Vederlax 3.10.1761, död där 13.2.1762 (modern kallas Catharina Elisabeth Wilkens i dopboken, sic).
2. Henrik Gabriel, f. 17.7.1763, korpral, död 22.11.1815. Tab. 4.
2. Gustaf, levde 1775.138A
2. Maria Christin, död i Itis 16.12.1767, 7 månader gammal. (Itis dopbok saknas 1765-1768).
3. Son, död i Itis 19.5.1771, 2 dagar gammal.

TAB. 3.

III. Petter Reinhold Vidbom (son till Petter Fredrik V., tab. 2), född i Saxby, Borgå 11.12.1754. Korpral vid Kangasniemi kompani, Savolax fotjägarskår.133C Flyttade från Nynäs gård, Heinola landsförs. 1775 till Paloniemi i samma förs. Anges i vigselboken 1778 som korpral "från Thusjärvi" i Heinola landsförs. Flyttade som gift från Borgå efter 1784 till okänd ort. Inspektor på Mörskoms gård i Mörskom 1789-90. Bodde i Koskipää, Gustaf Adolfs 1792 och nyttade ca. 1794 till Ylemmäis, Gustaf Adolfs. Kallas inspektor i dopboken 1792, drängfogde i dopboken 1794 samt jägare i dopboken 1798.139 Död i Pohjola, Gustaf Adolfs 22.4.1830, 66 år gammal (sic). - Gift i Heinola landsförs. 6.1.1778 med Helena Åkerberg, f. i Borgå 15.12.1754 (kallas i vigselboken felaktigt Helena Åberg), död i Kangasniemi 20.2.1833, dotter till140timmermannen i Borgå Anders Åkerberg och Greta Åkerman.

IV. Barn:
Carl Johan, f. i Borgå stad 3.8.1780, vidare öden okända (modern kallas i dopboken felaktigt Caisa Åkerberg).
Petter Fredrik, f. i Borgå stad 20.5.1783, död där 9.12.1783.
Anna Lena, f. i Borgå stad 4.12.1784, vidare öden okända.
Carl Gustaf, f. ca. 1786, okänt var, död i Koskipää, Gustaf Adolfs 30.11.1793, 7 år gammal.
Gustava Lovisa, f. i Mörskom 28.4.1789, död där 5.2.1790.
Otto Robert, f. i Koskipää, Gustaf Adolfs 9.9.1792, död i Ylemmäis, Gustaf Adolfs 28.2.1794.
Elisabeth Lovisa, f. i Ylemmäis, Gustaf Adolfs 20.4.1794, levde i Kangasniemi 1867.141- Gift i Kangasniemi 2.1.1820 (enligt vigselboken "sergeantsdotter") med sockenskomakaren Eric Österberg, f. i Siikajoki 1793 (enligt kommunionboken,142 ej i dopboken), död i Kangasniemi 24.12.1851. Elisabeth Lovisa Vidbom fick en dotter Eva Caisa, f. u.ä. i Ylemmäis, Gustaf Adolfs 22.10,1816, död i Kangasniemi 23.5.1817 (enligt dödboken "sergeants dotter oäkta").
Gustava, f. i Ylemmäis, Gustaf Adolfs 4.3.1798, död där 9.10.1799.
Petter Reinhold Vidbom hade flere barn utom äktenskap:
Reinhold, f. i Jyränkö, Heinola landsförs. 22.3.1776, död på Nynäs gård, Heinola landsförs. 19.4.1776 (moder: Brita Jöransdotter).
Eva, f. i Paloniemi, Heinola landsförs. 11.10.1777, död i Tuusjärvi, Heinola landsförs. 5.3.1782 (moder: Lena Michelsdotter).
Adam, f. i Hotila, Gustaf Adolfs 10.4.1794 (moder: inhyses änkan Eva Fredriksdotter).

TAB. 4.

III. Henrik Gabriel Vidbom (son till Petter Fredrik V., tab. 2), född i Vederlax 17.7.1763 (i senare kommunionböcker felaktigt 1762). Vistades 1775 hos fänrik Ramsay på Nynäs i Heinola (se not 138A). Jägare vid Kangasniemi kompani, Savolax fotjägarkår 6.6.1780,133Cöverförd till Sysmä kompani, Tavastehus läns infanteriregemente 30.10.1783, korpral där 30.10.1788,133C avsked vid generalmönstringen 21.6.1805 "för sjuklighet". Bodde 1791 i Rapala, Sysmä och 1794-97 i Voipala, Saaris by, Sysmä. Flyttade som "rusth. interess." från Sysmä 26.11.1814 till Luhango. Rusthållare på Voipala Kylmälä. Drunknade i Luhango 22.11.1815, 53 år gammal. - Gift i Sysmä 25.4.1791 med Eva Johansdotter, f. på Puckila torp, Hovila, Sysmä 11.11.1765, död i Sysmä 21.2.1830, 64 år gammal, dotter till sedermera rusthållaren Johan Johansson och Maria Ersdotter.

IV. Barn (födda i Voipala, Sysmä):
Johan Gabriel, f. 6.1.1794, rusthållare, död 8.3.1852. Tab. 5.
Eva Caisa, f. 7.7.1797, död i Mataristo Otamo, Sysmä 13.12.1842, 50 år gammal (sic). - Gift 1:o i Luhango 11.1.1822 med bonden och nämndemannen i Brunila, Otamo, Sysmä Anders Andersson, f. i Sysmä 1. 12.1785, död i Brunila, Otamo, Sysmä 15.6.1833; 2:o i Sysmä 12.11.1835 med Michel Tevalin i hans 1. gifte, f. i Sysmä 5.10.1806, flyttade från Heinola 27.6.1825 till Sysmä som utlärd smed, smed ännu 1835, kallas brukskarl 1837 och rusthållare 1842, död 28.12.1888 samt gift 2:o i Heinola 5.8.1849 med Maria Lovisa Lundström, f. i Heinola stad 28.6.1820. Michel Tevalin var son till skomakaren Erik Tevalin som 1790 kom till Rapala, Sysmä "från ryska sidan".144

TAB. 5.

IV. Johan Gabriel Vidbom (son till Henrik Gabriel V., tab. 4), född i Voipala, Sysmä 6.1.1794. Rusthållare på Kylmälä i Voipala. Död i Luhango 8.3.1852. - Gift i Luhango 21.5.1815 med Eva Sigfridsdotter, f. i Jutila, Luhango 21.4.1795, levde i Luhango 1864,145 dotter till bonden Sigfrid Johansson och Sophia Adamsdotter.145A

V. Barn (födda i Luhango):
Maria, f. 24.12.1815, levde i Luhango 1864.145 - Gift 1:o i Luhango 6.4.1835 med rusthållaren på Eskola, Nickarois, Sysmä Johan Johansson, f. i Sysmä 28.10.1810, död där 16,3.1849; 2:o i Sysmä 3.5.1852 med arrendatorn på Ånäs gård, Luhango Johan Andersson Nyberg, f. i Pynnölä, Gustaf Adolfs 31.7.1823, död i Luhango 4.12.1854; 3:o i Luhango 24.1.1855 med rusthållaren och sexmannen Johan Henriksson i hans 2. gifte, f. i Luhango 16.11.1812, levde i Luhango 1864145 (gift 1:o med Helena Eriksdotter, f. i Luhango 27.7.1794, död där 10.10.1852).
Johan, f. 11.11.1823, död i Luhango 19.12.1823.
Eva Sofia, f 12.7.1829, levde i Luhango 1864.146 - Gift i Luhango 6.7.1846 med skattebonden Sigfrid Thomasson, f. i Luhango 23.1.1827, levde i Luhango 1864.146
Henrik Gabriel, f. 4.3.1832, död i Luhango 29.3.1832.

Noter

[1] Juhani Saarenheimo: Vanhan Pirkkalan historia, Tammerfors 1974, s. 238.

[2] Birkala ting 3-5.11.1688. Se även Lempäälä ting 23.5.1691 (enligt Sumelius, se not 3).

[3] FRA: Rafael Sumelius samling, släkten Vidbom.

[4] Birkala ting 9-11.10.1705 (enligt Sumelius).

[5] Saarenheimo: a.a., s. 811.

[6] Mauno Jokipii: Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli, I, 1640-1721, Helsingfors 1954, s. 112 (nr. 242).

[7] Birkala ting 13-14.6.1699 "länsman Nils Bengtson kärde till sin svåger Elias Persson i Kylä om en häst" (enl. Sumelius).

[8] Vilhelm Lagus: Åbo akademis studentmatrikel, I, 1640-1740 (Skrifter utgivna av Svenska litteratur sällskapet i Finland XI:1), Helsingfors 1891, s. 165.

[9] Osmo Durchman: Bidrag till kännedom av å Finlands riddarhus icke upptagna adliga ätter av utländskt ursprung, V, von Zweygberg (Genealogiska samfundets i Finland Årsskrift, VI.), Helsingfors 1922, s. 109.

[10] Karl Hedman: Hantverkare i Vasa ... 1611 ... till 1869 (Skrifter utgivna av Genealogiska samfundet i Finland, VII), Helsingfors 1928, s. 50. Hedman antar felaktigt att Juliana Vidbom var dotter till utridare Johan Vidbom (Petter Vidbom, se tab. II:1) och Maria Collin.

[10A] Jungfru Anna Elis. Brenander nämns som fadder för Johan Hollströms och Juliana Vidboms dotter Elisabet, född i Vasa 9.6.1743.

[11] Lagus: a.a., I, s. 349.

[12] Gerald Enckell: Släktbok, Ny följd, III:2-3 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 503:2-3), Helsingfors 1989, släkten Enckell, spalt 184.

[13] Sumelius: a.a. (enligt Birkala kommunionbok).

[14] K.V. Åkerblom: Borgmästare och rådmän i Nykarleby 1680-1750 (Genealogiska samfundets i Finland Årsskrift XII), Helsingfors 1928, s. 304.

[14A] FRA 9301: Kvarntullsmantalslängd för Vasa stad 1731, fol. 3532 "Länscammareren Bengdt Wijdbohm/fru
Syst: jungfru Juliana.
Syst: son skrif "Johan Wijkman".
Jfr även FRA 9305: Kvarntullsmantalslängd för Vasa stad, 1732, fol. 3879, där kontorsskrivaren Johan Wijkman och Christ. Zimmerman upptas i kamrer Bengt Vidboms hushåll.
Var Johan Wijkman släkt med styckjunkare Hans Wijkman, gift med Anna Christina Vidbom (se tab. II:1)?

[15] Ruovesi ting 13.3.1709, fol. 443 (enligt Sumelius).

[16] Kangasala ting 21-28.9.1709, fol. 749, 785 (enligt Sumelius).

[17] Birkala ting 19-20.4.1710 (enligt Sumelius).

[18] Riksarkivet, Stockholm: Kammarkollegiet, kansliet, befordringsakter 1724, Hia10, 3.2.1724.

[18A] FRA 8765: Mantalslängd för Lappvesi härad 1712, fol. 970. Häradsskrivare Bengt Wijdbohm bodde i Suomenniemi, Savitaipale, i befallningsman Petter Mörlunds hushåll.

[19] Att Bengt Vidbom härstammade från Finland framgår även av en skrivelse från överdirektören över småtullarna och accisen i Sverige och Finland Mårten Sandelhielm till kammarkollegium då Vidbom sökte tjänsten som provinsialinspektör i Österbotten "hwilcken ock är det finska språket mächtig" (Riksarkivet, Stockholm: Kammarkollegiet, tull- och licentkontoret, E20, 30.10.1721).

[20] Riksarkivet, Stockholm: Kammarkollegiet, kansliet, befordringsakter 1720, HIa7, 26.1.1720.

[21] Se not 18.

[22] Krigsarkivet, Stockholm: Meritförteckningar, kartong 100.

[23] Riksarkivet, Stockholm: Eder, volym 3.

[24] Riksarkivet, Stockholm: Kammarkollegiet, kansliet, befordringsakter, aktsamling, HIbI, 17.5.1734.

[25] Antecknad med mannen i mantalslängden 1763 (FRA 9433, fol. 176h), men ej längre i mantalslängden 1764 (FRA 9436, fol. 169).

[26] Sursillin suku (Red.: Eero Kojonen), Hagalund 1971, nr. 6697. Kojonen anger 28.1.1707 som födelsedatum, Grape däremot 24.1,1707 (se not 27).

[27] Ernst Grape: Postkontor och postmästare, Stockholm 1951, s. 860.

[28] Uleåborgs dopbok 3.6.1753.

[29] Dotter Brita, f. i Kronoby 9.6.1740.

[30] Gustaf Eigenstierna: Svenska adelns ättartavlor, III, Stockholm 1927, s. 520.

[31] Riksarkivet, Stockholm: Statskontoret till Kungl. 53

Maj:t 8.7.1773.

[32] Riksarkivet, Stockholm: Direktionen över arméns pensionskassa till Kungl. Maj:t 25.7.1781 (Allmänna Verk, vol. 672).

[32A] Krigsarkivet, Stockholm: Biographica; Axel Lagerfelt: Minnesskrift med anledning af Artilleristabens 100-årsdag 4 maj 1907, Stockholm 1911, s. 101 (som ger en fyllig levnadsbeskrivning).

[33] Uleåborgs kommunionbok 1793-1799, 1. kv., nr.16, s. 15, där hon felaktigt anges vara född 1723.

[34] Lagus: a.a., I, s. 445.

[35] Sven-Erik Åström: Österbottniska nationens matrikel, IV, Vasa 1949, s. 29. Se även Sursillin suku: a.a., nr. 3765.

[36] Uleåborgs landsförs. kommunionbok 1749-1756, s. 64 (antecknad 1756); Dito 1757-1759, s. 73. Kommunionböckerna 1760-1784 saknas. Ej upptagen i mantalslängden.

[37]Jokipii: a.a., s. 202 (nr. 478), med där anförda källor.

[38]Lagus: a.a., I, s. 343.

[39] Kangasala kommunionbok 1755-1761 (opag.), prästgården.

[40] Kangasala kommunionbok 1785-1790, s. 274 (namnet överstruket).

[41] Atle Wilskman: Släktbok, II:2 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, CXXXVIII:2), Helsingfors 1920, spalt 334/335.

[42] Kangasala kommunionbok 1756-1761 (opag.), Toikkola, Äijälä (ej antecknad i Kangasala bevarade barnbok som börjar 1721).

[43] Kangasala kommunionbok 1785-1790, s. 200; 1792-1798, s. 181; samt enligt dödboken. Jfr. även not 71.

[44] Emil Jalava: Liber Scholae Aboensis 1670-1830 (Skrifter utgivna av Genealogiska samfundet i Finland, IX), Helsingfors 1933, ss. 183 och 192.

[45] Kaarlo Jäntere: Porin triviaalikoulun ... oppilasmatrikkeli 1738-1842 (Skrifter utgivna av Genealogiska samfundet i Finland, II), Helsingfors 1926, s. 33.

[46] Jalava: a.a., ss, 111 och 142.

[47] Lagus: a.a., I, s. 433.

[48] Lagus: a.a., II, 1740-1827, Helsingfors 1895, s. 139.

[49] Enligt dödboken. Se även Suomen maanmittarit 1628-1928, Helsingfors 1929, s. 193. Enligt Viktor Ekstrand: Svenska lantmätare 1628-1900, Uppsala 1896-1903, nr. 2647, dock vice lantmätare i Nykyrko (felaktigt) 1780.

[50] Håkon Holmberg: Domsagor och häradshövdingar i Finland, Helsingfors 1959, s. 76 (Carl Jacob Mestertons karriär).

[51] Lagus: a.a., II, s. 183.

[52] Kaarlo Wirilander: Officerare och underofficerare vid Finlands armé 1718-1810 (Suomen historiallinen seura, Käsikirjoja, III), Helsingfors 1953, s. 59 (nr. 120).

[52A] Kalvola kommunionbok 1747-53 (opag.), under Kuttis gård.

[53] Antagandet om tillhörighet till denna släkt Vidbom baserat på Petter Vidboms yrke, barnens namn samt på att han var verksam i Kronoby, där även Christian Zimmerman och dennes hustru Anna Margareta Vidbom var bosatta. Enligt Kronoby kommunionbok 1778-1783 (opag.), mot slutet, antecknades "Brod. Joh. Vidbom, 1724" hos länsman Petter Vidbom år 1778 (se tab. 3).

[54] Kronoby kommunionbok 1760-1765 (opag.), under Riku. I Kronoby kommunionböcker återfinns även Anna Tammerin, f. 11.1.1739, Greta Tammerin, f. i december 1749, och Brita Stina Tammerin, f, 7.5.1752 - men flickorna Tammerins födelseförsamling(ar) har ej återfunnits.

[55] Kronoby kommunionbok 1816-1825, s. 202.

[56] Kronoby kommunionbok 1791-1796 (opag,), mot slutet.

[57] Anges "död" i Kronoby kommunionbok 1766-1771 (opag.), under Riku.

[58] Riksarkivet, Stockholm: Kammarkollegiet, kansliet, befordringsakter 1722, HIa8, 22.6 1722 (akt rörande efterträdare till avlidne Gustaf Holmdorff ,som häradsfogde).

[59] Riksarkivet, Stockholm: Kammarkollegiet, kansliet, befordringsakter 1722, HIa8, 8.8.1722 (akt rörande efterträdare till Jacob Mellenius som häradsskrivare).

[60] Riksarkivet, Stockholm: Kammarkollegiet, kansliet, befordringsakter 1725, HIa11, 8.3.1725.

[61] Riksarkivet, Stockholm: Kammarkollegiet, kansliet, befordringsakter juli-december 1751, HIa25, 16.9.1751 (akt rörande efterträdare till Otto Johan Giers som häradsskrivare i nedre Satakunta härad). Tjänsten söktes utan framgång av Jonas Vidbom (se tab. 7) och tillföll Magnus Agander. I ett utlåtande av landshövding Johan Georg Lillienberg omtalas att Jonas Vidboms fader avlidit 22.1.1751. Harju dödbok anger endast dödsåret.

[62] Kangasala kommunionbok 1755-1761 (opag.), Hannula Tursola.

[63] Consistorii Academici Aboensis protokoll, XVI, 1747-1751, Helsingfors 1972, s. 321.

[64] Jalava: a.a., ss. 141 och 171.

[65] Lagus: a.a., I, s. 461.

[66] Lagus: a.a., II, s. 108. Se även Carl Henrik Strandberg: Åbo stifts herdaminne, I, Åbo 1832, s. 159.

[67] Kangasala kommunionbok 1785-1790, s. 250.

[68] Rafael Sumelius: Viiala-släkterna (Genealogiska samfundets i Finland Årsskrift, 33-34), Helsingfors 1950, s 167.

[69] Jalava: a.a., ss. 390 och 400.

[70] Jäntere: a.a., s. 63.

[71] Kangasala kommunionbok 1797-1809, s. 177

[72] Jalava: a.a., ss. 141 och 181.

[73] Vesilax mantalslängd 1729. fol. 2662 "Sergeant Sitting, hustru Anna", antecknade under Ilais. Sergeant Johan Fredrik Zitting ägde Sorva rusthåll i Vesilax (Kumo och Harjavalta ting, januari 1734). Sergeant Johan Fredrik Sitting, död i Sorva, Tottijärvi 13.4.1760, 73 år gammal, och hans 2. hustru Margareta Godhe fick dottern Margareta Ingeborg, f. i Kassila, Birkala 1.12.1731 samt 5 barn i Sorva, Tottijärvi 1733-1741. Se även Wirilander: a.a., ss. 88-89 (nr. 184, 185, 186 och 187).

[74] Wilskman: a.a., I:2, spalt 386/387.

[75] Sursillin suku: a.a., nr. 4250.

[76] C.G. Aminoff: Nyuppsatta truppförband i Finland 1770-1808 (Historiallisia tutkimuksia, Suomen historiallinen seura, 82), Helsingfors 1971, ss. 188 (not) och 215.

[77] Jäntere: a.a., s. 163.

[78] Harju dopbok 4.10.1799.

[79] Meddelat av Kurt B. Duncker till Rafael Sumelius (se not 3).

[80] Aulis Oja - Jouko Vesikansa: Sjöstedt-suku, Forssa 1952, ss. 47 och 48.

[81] Enckell: a.a., spalt 192.

[82] Jäntere: a.a., s. 163.

[83] Jalava: a.a., ss. 593 och 627.

[84] Jalava: a.a., ss. 558 och 573.

[85] Ylöjärvi kommunionbok 1832-1838, s. 149; 1839-1845, s. 143.

[86] Jäntere: a.a., s. 68.

[87] Riksarkivet, Stockholm: Kammarkollegiet, kansliet, befordringsakter 1799, HIa62, 19.4.1799 (akt rörande häradsskrivartjänsten i Hollola nedre härad som Anders Vidbom utan framgång sökte. Fredrik Björklund hade erhållit avsked och Anders Nylund erhöll tjänsten.

[88] Ylöjärvi kommunionbok 1860-1866, s. 141.

[89] Tavastkyro kommunionbok 1851-1864, II, s. 240.

[90] Jalava: a.a., ss. 163, 180, 192 och 197.

[91] Jäntere: a.a., s. 23

[92] Lagus: a.a., II, s. 73.

[93] Consistorii Academici Aboensis protokoll, X-V 1747-1751, Helsingfors 1972, s. 261.

[94] Dito, s. 282.

[95] Vilho Selinheimo: Indrenius ... (Genealogisk samfundets i Finland Årsskrift, XVIII, 1934), Helsingfors 1936, s. 178.

[96] Dopvittne (fadder) i Björneborg flere gånge 1751-1755, senast 17.12.1755 (sannolikt men ej nödvändigtvis bosatt i Björneborg - de döpta barnen tillhörde dock ej släkten).

[97] Luvia mantalslängder, tidigast 1759 (FPA 7608 fol. 628), senast 1764 (FRA 7631, fol 316h).

[97A] Norrmarks (Ulvsby) mantalslängder, tidigast 1765 (FRA 7635, fol. 277), senast 1781 (FRA 7716, fol. 458).

[98] Födelsedatum enligt Kangasala kommunionbok 1785-1790, s. 251. Delvis andra datum förekommer i senare längder. Norrmarks kyrkoböcker före 1823 förintade.

[99] Kangasala kommunionbok 1797-1809, s. 357 (otydlig notering).

[100] Jäntere: a.a., s. 70. Föräldrarna bodde alltså i Norrmark ännu 28.9.1782, men flyttade ännu detta år till Kangasala (antecknat i Kangasala kommunionbok 1785-1790, s. 251).

[101] Kangasala kommunionbok 1792-1798, s. 272.

[102] Tammerfors flyttningsbetyg 1777-1811 (bunt, opag.).

[103] Tor Carpelan: Ättartavlor ..., tredje bandet S-Ö (på ryggen IV), Helsingfors 1965, s. 1062 (med där anförd källa).

[104] Åbo svenska församlings kommunionbok 1804-1809, nr. 168.

[105] Jalava: a.a., ss. 510 och 556. Uppges vara född i Masku (ej i dopboken) Även Lagus (not 106) uppger Masku som födelseort. Föräldrarna torde ha inflyttat till Masku (okänt varifrån) efter Isaks födelse - de är antecknade i Masku födelsebok tidigast 6.10.1793, då dottern Gustava föds i Villilä.

[106] Lagus: a.a., II, s. 608.

[107] Kangasala kommunionbok 1779-1783, s. 249.

[108]_Jäntere: a.a., s. 40.

[109] Lagus: a.a., II, s. 608.

[110] Enligt bouppteckningen efter fadern 23.3.1792 (Ikalis domsaga, nr. 120, fol. 927).

[111] Tammerfors vårting, januari 1795; Tampere. Tutkimuksia ja kuvauksia. Tampere 1946, s. 92.

[112] Sysmä dödbok 28.1.1817 (när hustrun dör).

[113] Carpelan: a.a., s. 1163. Se även Suomen maanmittarit.

[114] Sysmä kommunionbok 1851-1860, s. 825.

[115] Lempäälä kommunionbok 1761-1766 (opag.), Putkisto.

[116] Jäntere: a.a., s. 142.

[117] Krigsarkivet, Stockholm: Militiekontoret, GIVb, Avlöningslistor 1749 (opag.).

[118] Dito, 1757 (opag.).

[119] Kirsti Arajärvi: Lempäälän historia, Tammerfors 1959, s. 575.

[120] Jalava: a.a., ss. 384 och 425.

[121] Lagus: a.a., II, s. 292.

[122] Krigsarkivet, Stockholm: Björneborgs läns infanteriregemente, generalmönsterrulla 1795, s. 313.

[123] Lempäälä kommunionbok 1805-1814, s. 313.

[124] Kallade sig Hyllegren efter modem, möjligen på grund av att hon var född 1.9.1774, kort efter föräldrarnas vigsel 21.6.1774.

[125] Lempäälä kommunionböcker, t. ex. 1821-1831, s. 298.

[126] Lempäälä kommunionbok 1815-1820, s. 249; 1828-1838, s. 297.

[127] Lempäälä kommunionbok 1853-1859, s. 382.

[128] Helsingfors kommunionbok 1826, pigor, under bokstaven E.

[129] Katarina svenska förs., S:t Petersburg, personalbok 1841-1850, s. 289.

[130] Lempäälä kommunionbok 1815-1820, s. 249.

[131] Gustavs kommunionbok 1856-1862, s. 4 (återfinns i följande längd på s. 4 - ej kontrollerat).

[132] Lempäälä kommunionbok 1853-1859, s. 324.

[133] Enligt kommunionboken, ej i dopboken.

[133A] Krigsarkivet, Stockholm: Generalmönsterrullor

för Upplands regemente 1710, s. 208; 1714, opag; 1718, s. 183, 186; 1719, opag.; 1720, opag,; 1721, opag.; 1723, opag.

[133B] Dopvittne i Norrtälje 1.4.1728 och 5.3.1730. Med-

delat av diplomingenjör Tauno Ylönen, Helsingfors.

[133C] Meddelat av Tauno Ylönen.

[133D] FRA 9305, Kvarntullsmantalslängd för Vasa 1732, fol. 3879 Meddelat av Tauno Ylönen.

[133E] Kyrkslätts kommunionbok 1761-71, sid. 58.

[134] Olavi Wanne: Liber scholae Wasensis (Skrifter

utgivna av Genealogiska samfundet i Finland, XVIII), Helsingfors 1947 s. 26. Enligt benäget meddelande av professor Kauko Pirinen skall "Locum Tenentis Filius" översättas med son till löjtnant (jfr franska "lieutenant"). Uppgiften "coeperat Contractam Grammaticam Latinam in Paedagogia ejusd. oppidi", visar, enligt Pirinen, att Vidbom före han 1732 inskrevs i Vasa trivialskola hade gått i Vasa pedagogi - en slags förberedande skola. Hans föräldrar var alltså troligen bosatta i Finland redan omkring 1730.

[134A] R. Rosén: Liber scholae Helsingforsensis 1691-1865 (Genealogiska samfundets i Finland skrifter XII), Helsingfors 1936, sid. 35. Löjtnants son från Backby, Esbo.

[135] Wirilander: a.a., s. 31.

[136] Enligt Borgå dopbok 9.11.1753.

[137] Kyrkslätts dopbok börjar 1726. Erik Nyman och Hedvig Crantzfelt är tidigast nämnda där då de fick dottern Maria, f. på Överby 2.5.1728. Var Hedvig Helena Nyman möjligen född före 1726?

[138] Kallas felaktigt Sara Lyra i vigselboken.

[138A] Enligt bouppteckningen på Jala, Itis 1.7.1775 efter Petter Fredrik Vidbom levde sonen ur 1. giftet Anders Johan "på ryska sidan", sonen Ur 1. giftet Petter Reinhold hos fänrik Ramsay på Nynäs i Heinola socken samt omyndiga sönerna ur 2. giftet, Henrik Gabriel och Gustaf. Som de senares förmyndare utsåg häradsrätten 19.10.1775 deras morbror, kapellanen i Kärkölä Gabriel Lyra.

[139] Petter Reinhold Vidboms sociala ställning sjunk snabbt efter 1792. Vid sonen Otto Roberts dop 1792 upptas bland faddrarna överstelöjtnant Robert Tandefelt, kapten Otto Tandefelt och fänrik Otto Tandefelt (efter vilka sonen uppenbarligen fick sina namn). Vid de senare barnens dop tillhörde faddrarna betydligt enklare samhällsklasser. Se även hur faderns yrke ändrades efter 1792.

[140] Borgå barnbok 1756-1766, s. 36.

[141] Kangasniemi kommunionbok 1859-1868, I, s. 203.

[142] Kangasniemi kommunionbok 1849-1858, II, s. 666.

[144] Sysmä inflyttningslängd 1780-1840, är 1790.

[145] Luhango kommunionbok 1854-1864, s. 453.

[145A] Johan Gabriel Vidboms hustru Eva Sigfridsdotter var kusin till lantmätare Erik Gustav Judén, vilkens hustru Fredrika Sofia Taube var sysslingsdotter till Petrus Wilhelm Vidboms (se tab. I:15) hustru Helena Margareta Taube. Meddelat av fil.mag. Jarl Pousar, Brev till förf. 12.4.1991.

[146] Luhango kommunionbok 1854-1864, s. 22.

Selostus

Gerald EnckellSatakunnan hallintovirkamiessuku Vidbom.

Suvun jonka jäsenistä useimmat ovat toimineet erilaisissa hallintoviroissa, kantaisä on vuonna 1726 kuollut Pirkkalan nimismies Nils Bengtsson. Hänet mainitaan ensimmäisen kerran lähteissä Pirkkalan käräjillä 1688, jolloin hän oli kantokirjuri. Hän ei liene vielä itse käyttänyt nimeä Vidbom, joka sittemmin oli jo hänen kaikilla lapsillaan.

Nils Bengtssonilla oli ainakin kolme poikaa ja viisi tytärtä. Pojista vanhimman, Bengtin sukuhaara näyttää jatkuneen vain yhden sukupolven. Toisen pojan, Petruksen ainoa pojanpoika, joka ei kuollut lapsena, oli Jakob, jonka myöhempiä vaiheita ei tunneta. Suku on jatkunut nykyaikaan asti vain nuorimmasta pojasta Nilsistä.

Toisena Vidbom-sukuna esitellään suppea suku, jonka kantaisä oli luutnantti Petter Fredrik Vidbom. Tämän samanniminen poika oli Vaasan koulun matrikkelin mukaan syntynyt 31.5.1721 Norrtäljessä, jonka kastekirja ei häntä tunne. Myös isä on sikäli ongelmallinen, että juuri hänen nimistään luutnanttia sotilasrullat eivät tunne. Tosin edellä mainittu Bengt Vidbom asui siihen aikaan Vaasassa, joten sinne kouluun tullut poika saattoi olla hänen sukulaisiaan.

Suomessa on ollut muitakin Vidbom-nimisiä sukuja, jotka hyvinkin voisivat olla esitellyn pääsuvun haarautumia, mutta sukuyhteyksiä ei ole voitu osoittaa. Vidbomsuvuista kiinnostuneilla on siis paljon tutkittavaa vielä jäljellä.

Kirjoittaja tähdentää sitä, että paljon suomalaiselle sukututkimukselle tärkeää, mutta vähän tunnettua lähdeaineistoa on Ruotsin valtionarkiston sarjassa "Kammarkollegiet, kansliet, befordringsakter". Nimenomaan hallintovirkamiehistä löytyy runsaasti tietoa. Virkahakemukset, ansioluettelot ja suosituskirjeet sisältävät henkilötietoja, joita tuskin löytyy mistään muista lähteistä. Saman arkiston tutkijatoimistossa on 9 suurta laatikkoa täyttävä korttirekisteri, joka sisältää myös tietoja kuninkaalle lähetetyistä kirjeistä.

Genos 62(1991), s. 81-101, 121

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Artikelns början | Noter | Selostus]

Systematisk förteckning | 1991 års register | Årgångsregister